Skyddsrumssakkunnig

Anlita en skyddsrumsexpert i början av byggprojektet

Byggkonstruktören erbjuder skyddsrumssakkunniga med kvalificerad behörighet som är certifierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi utför alla typer av uppdrag som kräver en kvalificerad skyddsrumssakkunnig – allt från nyproduktionskontroller när nya skyddsrum ska byggas till avvecklingsutlåtande för befintliga skyddsrum.

Enligt lagen om skyddsrum sköts all verksamhet med kontroll av skyddsrum av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Kontroller kommer fortlöpande att behöva göras över hela landet. Kravet är att den som utför kontrollen genomgått en särskild utbildning och därmed blivit certifierad som skyddsrumssakkunnig.

Det finns mycket att tjäna på att involvera en skyddsrumssakkunnig i tidiga skeden, vare sig det rör sig om ombyggnad eller nyproduktion och oavsett entreprenadform. Det är av avgörande betydelse för att säkerställa säkerheten och skyddet av befolkningen i händelse av kris eller konflikt och att gällande lagstiftning kring skyddsrum efterlevs. Läs mer på MSB.se

Genom att inkludera en skyddsrumssakkunnig i det inledande skedet av ett byggprojektet möjliggörs en grundlig genomgång och planering av skyddsrummets funktion och konstruktion. Den sakkunnige kan med sin specialiserade kunskap och erfarenhet hjälpa till att identifiera och lösa potentiella problem eller brister i tidigt skede, vilket kan undvika kostsamma ombyggnader eller ändringar senare i processen. Genom att ha en skyddsrumssakkunnig vid sin sida kan projektet undvika onödiga förseningar och problem som kan uppstå på grund av bristande överensstämmelse med regler och krav.

En certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet har genomgått en utbildning och erhållit nödvändiga certifikat som bekräftar deras kompetens och förmåga att bedöma, granska och rådgöra om skyddsrummens utformning och genomförande. Deras roll innefattar att säkerställa att alla aspekter av
skyddsrummets konstruktion, inklusive ventilationssystem, tillgänglighet, säkerhetsåtgärder och materialval, är i linje med kraven som anges i SR15

Sammanfattningsvis är det viktigt att så tidigt som möjligt anlita en certifierad skyddsrumssakkunnig i projekt där det finns skyddsrum eller är aktuellt med skyddsrum. Detta för att säkerställa att skyddsrummet uppfyller alla lagkrav och slutligen fungerar som ett skydd för människor i händelse av kris. Exempel på uppdrag vi utför och de tjänster vi erbjuder inom skyddsrum är:

En enklare och förberedande form av funktionskontroll inför den fullständiga skyddsrumskontrollen. Syftet med tillsynen är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om en skyddsrumskontroll behövs tidigareläggas och att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumsregistret. Tillsynen fråntar inte fastighetsägaren underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum.

En lite mer genomarbetad statuskontroll av skyddsrummet. Detta är vanligt vid t.ex. ägarbyten där den nya fastighetsägaren får en god kännedom om skyddsrummet och dess tillstånd. Dessa är viktiga då funktionsansvaret för skyddsrummen som ryms inom fastigheten följer med ägandet.

Enligt författningskraven i kapitel 2 ”Är den som är ägare till en byggnad som inrymmer ett skyddsrum ansvarig för underhållet av skyddsrummet och dess utrustning. Detta medför ett undersökningsansvar vid ägarbyte. ” Läs mer i  SR15 4:22

Vid till-, om- och nybyggnadsprojekt är det vanligt att befintliga skyddsrum kan påverkas. Enligt skyddrumslagstiftningen krävs ett yttrande och att en tillsyn utförs av en certifierad skyddsrumssakkunnig. Om det skulle vara så att skyddsrummet inte påverkas vid till-, om- och nybyggnadsprojekt, krävs ändå ett yttrande från en certifierad skyddsrumssakkunnig.

”Enligt författningskraven i kapitel 2 ska kommunen förse staten med de uppgifter som är av betydelse för skyddsrumsverksamheten. Om ett tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum, ska byggnadsnämnden ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig. Nämnden ska därigenom dels inhämta information om förekomst av skyddsrum, dels förvissa sig om att kravet på möjlighet till yttrande kommer att tillgodoses. ” Läs mer i  SR15 9:21

Om skyddsrummet ska avvecklas efter att en fastighetsägare blivit beviljad avveckling och funktionen har tagits bort, måste en avvecklingsbesiktning göras av en skyddsrumssakkunnig för att intyga att åtgärder enligt avvecklingsbeslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har blivit utförda. Byggnadens ägare behöver för detta anlita en skyddsrumssakkunnig som gör en besiktning. Det är MSB utfärdar det slutgiltiga avvecklingsbeviset.

Vid uppförande av nya skyddsrum, så kallade ersättningsskyddsrum och vid ombyggnad av befintliga skyddsrum så är det en hel del lagar och föreskrifter som gäller för skyddsrum.

Vi utför såväl som projekteringen av konstruktioner och detaljer men också samordningen av olika disciplin och slutligen granskning av upprättade bygghandlingar för skyddsrummen.

I lag (2006:545) om skyddsrum står det inledningsvis i bestämmelserna att:
”1 § Skyddsrum skall vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning står emot sådana verkningar.”

Vi utför även kontroller och besiktningar av själva entreprenadarbetena. Kontrollerna utförs enligt SR15, kap 4 och ska ske av den i projektet upphandlade skyddsrumssakkunnige allteftersom byggnadsarbetena
fortskrider.

Godkännandeintyg från respektive delmoment utfärdas och är en förutsättning för att byggnadsarbetena ska få fortsätta.
​​​​​​​
Kontrollerna innehåller t.ex. kontroll av armering, ingjutningsgods, installationer, skyddsrumskomponenter, skyddsrumsutrustning, stomme/betong och övriga detaljer.

Den kvalificerade skyddsrumssakkunnige närvarar också vid slutbesiktningar och slutintyg.

Kontakta oss

info@byggkonstruktoren.se

Skicka gärna ett mail, vi svarar så fort vi kan

026-18 88 10

Ring vår växel så kopplar vi dig rätt.

Under uppbyggnad

Vår sida är för närvarande under uppbyggnad och därför visas Lorem Ipsum på vissa ställen. 

Vi jobbar frenetiskt med att uppdatera de sista texterna och hoppas på Er förståelse.